Més enllà de la pujada de l’IBI: Què proposa el nou govern per als impostos del 2020?

per Jordi Pascual

Economia

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Foto: Xavier Palahí

L’anunciat increment de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) ha estat el titular que més ha copsat i que ha produït, de moment, dos dilluns de mobilitzacions al davant de l’Ajuntament. Es tracta de l’adaptació del gravamen que passa a un 0,528% en general (estava en 0,513), a 1,203% en aparcaments (estava en 1,169), a 1,031% en comerços (estava en 1,002), a 1,031% en indústria (estava en 1,002) i a 1,014% en oficines (estava en 0,985). L’IBI al 2018 va suposar 46 milions d’euros d’ingrés per a l’Ajuntament. Però aquest no és l’únic canvi recaptatori anunciat el govern a la proposta de modificació de les ordenances fiscals.

L’IBI també veu alterats altres conceptes. Per exemple, es contempla aplicar una exempció per als propietaris que posin a lloguer el seu immoble d’ús residencial amb una renda limitada per una norma jurídica. Alhora, s’incorporen alteracions en els beneficis fiscals: la bonificació del 50% per energia fotovoltaica només s’aplicarà si l’energia produïda suposa més d’un 50% de la despesa de l’habitatge unifamiliar i més d’un 50% de la despesa dels serveis comuns en plurifamiliars (fins ara en tots dos casos s’atorgava la bonificació a partir de superar el 30% del consum). Es manté la bonificació d’un 5% durant cinc anys a la indústria però també si se supera el 50% de la despesa energètica dels serveis comuns, quan abans es trobava en el 30%.

Les modificacions anunciades pel govern i aprovades inicialment al darrer Ple municipal es troben en exposició pública fins al 9 de desembre. Durant aquest període es poden fer al·legacions que els serveis tècnics hauran de veure si són aplicables o no i posteriorment s’haurà de determinar si s’incorporen. L’aprovació definitiva està prevista per al Ple de desembre.

Impost d’Activitats Econòmiques

L’IAE, impost que paguen les empreses amb una xifra de negocis superior al milió d’euros i que al 2018 va suposar 4,6 milions d’euros d’ingrés per a l’Ajuntament, també té alteracions en les bonificacions mentre manté el coeficient de ponderació entre 1,29 i 1,31 en funció de la xifra de negocis i el de situació entre 3,800 i 1,500 en funció del tipus de via pública.

Mantenint les bonificiacions a cooperatives i a noves activitats econòmiques, el tripartit proposa incorporar una nova bonificació del 50% a les empreses que hagin incrementat en un 10% la mitjana de la plantilla de treballadors indefinits, especificant com fer el càlcul i determinant que la fusió d’empreses i el trasllat de personal no computen.

Impost sobre Construccions, Obres i Instal·lacions

L’ICIO, que al 2018 s’ha disparat fins els 6,2 milions d’ingrés per a l’Ajuntament, manté el tipus de gravamen al 4% i la deducció de la quota en les obres de menys de 5.000 euros i altera les bonificacions. D’una banda, la bonificació del 50% per la instal·lació de rètols per adequar-se a la normativa lingüística vigent es fa extensiva per adequar-se a l’ordenança de publicitat. També es concreta la bonificació del 50% pel foment de l’ocupació indicant que serà aplicable a les empreses que hagin incrementat en més d’un 10% la seva plantilla amb contractes indefinits.

Expedició de documents administratius i intervenció administrativa

Entre les exempcions de drets de la taxa per l’expedició de documents administratius i altres serveis, que es manté entre 0 i 2.346,85 euros en funció del tràmit, s’incorporen les persones en situació d’atur sense subsidi o prestació de cap tipus. En les bonificacions també s’incorporen les persones amb atur de llarga durada. També s’incorpora l’exempció bonificacions vinculades a l’atur en la taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa.

Quota per la instal·lació o modificació de serveis

S’incorpora una quota de 279,95 euros per la instal·lació o modificació de serveis de subminitrament d’energia, gas, aigua, telefonia, i similars, que comportin l’execució d’obres a la via pública. És el mateix preu que té la quota per la instal·lació d’aquests serveis sense afectació a la via pública.

Taxa per la recollida, guarda i custòdia d’animals de companyia abandonats o perduts

Finalment, es proposa que les persones sense cap ingrés quedin exemptes de pagar la taxa per la recollida d’un animal abandonat o perdut sempre i que ho acreditin abans de la liquidació. Així mateix s’han incorporat dos cavis purament formals, fent que fins ara figurava com la quota per la “recollida d’animals i retorn immediat al propietariˮ passi a anomenar-se “recollida d’animal amb retorn al propietari en màxim 24hˮ i la que era “recollida d’animals trasllat i recepció a la protectoraˮ passi a anomenar-se “recollida d’animal amb retorn propietari a partir de 24hˮ. Les dues mantenen el preu de 80 i 100 euros respectivament.

El tripartit també ha proposat petites modificacions ortogràfiques o per concretar alguns dels enunciats en ordenances com la de la taxa de prestació de serveis als mercats municipals o la de l’aprofitament especial del domini públic.

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article