Publicació de 3 informacions referents a qüestions urbanístiques

per Xavier Boix

L' Agutzil

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

L'Agutzil fa saber que...

El passat 25 de juny el president de l'EMD de Valldoreix va aprovar per decret l’Estudi de Detall d’assenyalament d’alineacions i rasants del Camí del Mas Roig al Mas Fuster, entre l’av. Monmany i l’av. Vall d’Or, redactat per l’equip Lillet LPL Arquitectes SLP. En aquests moments està en exposició al públic pel termini de 20 dies hàbils per tal que es puguin formular les al·legacions pertinents.

El passat 8 de juny el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat emeté l’informe ambiental estratègic del Pla especial urbanístic d’assignació d’usos i ordenació dels equipaments del Parc del Turó de Can Matas, aprovat inicialment pel Ple municipal en sessió de 19 de gener de 2015. La conclusió és que es proposa formular l’informe ambiental estratègic en el sentit que el Pla especial urbanístic no s’ha de sotmetre a avaluació ambiental estratègica ordinària atès que no té efectes significatius sobre el medi ambient, tenint en compte les consultes efectuades i els criteris que defineix l’annex 2 de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes.

En concret, s’especifica que el Pla especial urbanístic té per objecte ordenar la implantació de dos equipaments docents en un àmbit discontinu de 9.000 m2 aproximadament, ubicat en el Parc urbà del Turó de Can Matas, inserit en plena trama urbana de Sant Cugat del Vallès. Tenint en compte que la transformació del sòl per les edificacions i aparcaments s’estima en uns 4.400 m2 de superfície, i atenent les mesures proposades pel que fa a la preservació de la biodiversitat, paisatge i mobilitat sostenible, entre d’altres, es conclou que la proposta no comportarà afeccions ambientals significatives.

I, finalment, el passat 17 de juny, el Departament de Territori de la Generalitat emeté l’informe ambiental estratègic de la Modificació puntual del Pla especial d’assignació d’usos als equipaments del carrer Pompeu Fabra, a Mira-sol, i l'avinguda de les Roquetes, a Can Magí. Aquest expedient va entrar en data 17 d’abril de 2015 al registre de Barcelona, sol·licitant l’inici del procediment d’avaluació ambiental estratègica simplificada. L’informe emès per l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona, de 15 de juny de 2015, proposa formular l’informe ambiental estratègic en el sentit que la Modificació puntual de referència no s’ha de sotmetre a avaluació ambiental estratègica ordinària atès que no té efectes significatius sobre el medi ambient, un cop examinada la documentació aportada.

En concret, s’especifica que la modificació del Pla especial urbanístic té per objecte permetre el desenvolupament d’una peça de sòl urbà, de 9.129,63 m2, qualificada d’equipament i destinada principalment a ús esportiu. Es constata que la proposta suposa una disminució del consum de sòl i l’edificabilitat associada en relació amb el planejament vigent, de manera que es millora la permeabilitat i estabilitat del sòl. Així mateix, es preserva la massa forestal present al sud-oest de l’àmbit d’actuació i es proposa un corredor verd al llarg del perímetre sud, fet que afavoreix la integració i naturalització d’aquest àmbit amb el seu entorn urbà.

D’aquesta manera, i tenint en compte les mesures contemplades en la documentació aportada a adoptar en la fase de disseny, d’obres i d’ús per tal de minimitzar els impactes derivats, es conclou que no comportarà afeccions ambientals significatives.

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article