La nova proposta d’ordenança de bicicletes i patinets: ordenació de l’espai i sancions fins a 500 euros

per Jordi Pascual

Ecologia

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Foto: Jordi Pascual

Segons es va comunicar als integrants de la Taula de Mobilitat, l’Ordenança municipal per a la regulació de la circulació de bicicletes i vehicles de mobilitat personal segurament es portarà a aprovació al proper Ple ordinari, postposat al proper 27 de juliol. El document està pendent d’actualització des de desembre del 2018, quan el govern anterior va iniciar els tràmits per modificar-lo i introduir així els vehicles de mobilitat personal –patinets elèctrics i similars– al text.

El pas es va fer amb un edicte que, en el mentrestant, prohibia la circulació de vehicles de mobilitat personal (VMP) per la calçada dels carrers amb una limitació de velocitat superior als 30km/h i permetia la seva circulació pels carrils bici, entre d’altres. El document preveia que la comissió d’estudi que es constituïa amb aquest propòsit elevés al Ple una proposta d’avantprojecte de modificació de l’ordenança als dos mesos. No ha estat fins 19 mesos més tard que el Ple debatrà l’aprovació inicial de l’ordenança.

El text presentat a la darrera Taula de Mobilitat es basa en el document de Recomanacions per coordinar les ordenances municipals sobre la circulació de bicicletes, vehicles de mobilitat personal i cicles de més de dues rodes elaborat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) a l’octubre del 2018, on diferencien els tipus de VMP, i planteja com a objectiu “promoure la mobilitat no motoritzada per disminuir els efectes generats per l’ús del vehicle privat motoritzat”. Un cop es faci l’aprovació inicial, s’obrirà un període d’exposició pública en què presentar al·legacions.

Ordenació de la via pública

Per tal de preveure la relació entre vehicles i vianants, el text diferencia cinc tipologies de via: ciclista (incorpora els carrils bici, pistes i camins), les zones 30, el carrers de convivència (plataforma única amb limitació 20km/h), espais no motoritzats (carrers i àrees de vianants) i els espais reservats a vianants (voreres).

L’únic espai en què les bicicletes i els VMP tenen la circulació prohibida és als espais reservats a vianants amb excepcions ja que es permet la circulació de menors de 12 anys, de persones amb mobilitat reduïda, quan no hi ha espai reservat per a aquests vehicles i la vorera és superior a 3 metres –si el carrer és zona 30 les bicicletes igualment haurien de circular per la calçada– i quan el carril bici vagi per la vorera –sense poder superar els 10km/h. Els ginys amb motor tenen les mateixes limitacions tot i que no es preveu que puguin ser conduïts per menors de 12 anys ja que l’edat mínima és de 14.

Per a tots els ginys, es preveu la circulació per la resta de vies tot i que en aquelles en què no circulen per calçada o en espais expressament habilitats per a bicicletes i VMP s’obliga a desmuntar del vehicle quan no es pugui garantir una distància de metre i mig respecte als vianants o no es pugui circular en línia recta durant cinc metres de manera continuada. A més, es prohibeix circular a menys de metre i mig de les façanes. A les voreres i espais de vinants es pot circular en tots els sentits de la marxa mentre no s’indiqui el contrari mentre en els carrers de convivència només es pot fer si està indicat en la senyalització.

Amb les limitacions corresponents, el quadre de velocitat màximes i vehicles autoritzats queda així:

Alhora, també es regula l’estacionament, que ha de ser prioritari en a espais habilitats per a aquest tipus de vehicles. Es prohibeix estacionar lligant els vehicles als arbres, dificultant l’ús del mobiliari urbà, en zones que impedeixin el pas dels vianants, obstaculitzant les reserves d’estacionament de persones amb diversitat funcional, càrrega i descàrrega o de servei públic i en espais habilitats per estacionar bicicletes públiques.

També es permet l’ús de remolcs en bicicletes i cicles de més de dues rodes per a transportar animals, mercaderies i persones (menors de 7 anys) sempre que el conductor sigui major d’edat i s’obliga a tenir frens, timbre i llums i catadòptics. L’ús de casc és obligatori només en menors de 16 anys.

Sancions

El règim sancionador recollit a la proposta d’ordenança té en compte les quanties recollides a la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, és a dir, 100 euros per a les infraccions lleus, 200 per a les greus i 500 per a les molts greus. A més es preveu una gradació en funció de la intencionalitat o reiteració, la naturalesa dels perjudicis causats i la reincidència en un període d’un any. Els agents de l’autoritat, per tant, també poden immobilitzar i retirar vehicles així com prendre mesures cautelars complementàries.

El text no preveu infraccions lleus. Les greus són:

- Circular incomplint les normes establertes en matèria de limitacions de velocitat, quan no sigui molt greu.

- Circular sense tenir l’edat permesa per poder-ho fer.

- Incomplir l’obligació d’identificar la bicicleta o vehicle de mobilitat personal o el cicle de més de dues rodes o de registrar-lo, quan així estigui establert per la normativa aplicable.

- Circular amb la bicicleta o vehicles de mobilitat personal o el cicle de més de dues rodes que no compleixi amb els requisits exigits per normativa d’aplicació.

Les faltes molt greus són:

- Circular excedint en més d’un 50% la velocitat màxima autoritzada (en les zones de menys velocitat la norma suposa sancionar per circular a 15km/h per espais de vianants i carrils bici en vorera).

- Circular de forma temerària.

- Circular posant en perill la seguretat de vianants.

- Circular per vies o zones prohibides.

- Circular amb taxes d’alcohol superior a les establertes reglamentàriament, o amb presència de drogues.

- No contractar l’assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els danys a tercers, als passatgers dels vehicles i els danys i prejudicis que es puguin derivar amb caràcter subsidiari per l’ús d’aquells vehicles i cicles que es facin els usuaris i usuàries als quals els cedeixin o lloguin, quan sigui obligatori.

A continuació pots llegir la proposta d’ordenança completa, on s’hi inclouen altres punts com la regulació dels vehicles de lloguer:

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article