Punts de govern al Ple d’octubre: recuperació dels terrenys conveniats amb l’IMPSOL, ordenances fiscals i escola la Mirada

per Jordi Pascual

Política

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Foto: Jordi Pascual

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

23 punts de govern –i dos més introduïts d’urgència–, molts d’ells en forma de dació de compte d’informacions que periòdicament han de passar pel Ple, han marcat la sessió plenària ordinària d’octubre amb temes com l’auditoria a l’Eurofitness, els reconeixements de factures fora de contracte i un nou pas en l’adquisició de la Torre Negra. A continuació recollim els principals punts debatuts. També pots veure les mocions i la contracrònica de la sessió.

Incompliments al contracte de l’Eurofitness

El govern ha explicat els resultats de l’auditoria realitzada a la concessió de l’Eurofitness, que ha detectat incompliments en la construcció i explotació del gimnàs. Entre els incompliments hi ha l’aturada de la comissió de seguiment entre el 2010 i el 2017, que hi va haver incompliments des de la construcció i que el concessionari ha d’assumir els riscos econòmics derivats de l’explotació del servei. En conseqüència, es preveu una bateria de mesures a prendre per part de l’empresa concessionària i de l’Ajuntament com ara auditories tècniques i de gestió anuals i fer treballs tècnics per desglossar els consums d’aigua, llum i gas. Aquest és el llistat d’obligacions.

Per part del a concessionària:

– Subministrar tota la informació que els requereixi l’Ajuntament, bé de forma directa i bé mitjançant firmes auditores contractades per l’Ajuntament a càrrec de l’empresa concessionària, en especial la referent a les operacions entre parts vinculades.

– Dur una comptabilitat específica de la concessió en que s’hi imputin únicament els ingressos i les despeses inherents a la mateixa, així com un llibre inventari en què constin les inversions inicials i les realitzades amb posterioritat.

– No realitzar cap actuació inversora sense prèvia autorització del ple de l’Ajuntament en la seva qualitat d’òrgan de contractació.

– Justificar les propostes de variacions de preus que difereixin dels establerts en l’oferta presentada en la fase de licitació, atès que les ofertes presentades pels licitadors vinculen als mateixos i formen part del contracte.

– Regularitzar l’amortització de l’immobilitzat d’acord amb els criteris d’amortització que va oferir l’empresa en el procediment de licitació.

Per part de l’Ajuntament:

– Realitzar auditories anuals tècniques i de gestió de la concessió a càrrec de l’empresa concessionària.

– Convocar les comissions de seguiment com a mínim dues vegades l’any.

– Procedir als treballs tècnics necessaris per al desglossament dels consums d’aigua, llum i gas corresponents als espais comuns.

– Delimitar a efectes de la liquidació de l’impost sobre béns immobles l’objecte que forma part de la concessió.

– Revisar que s’hagi procedit íntegrament a liquidar a l’empresa concessionària les despeses que van assumir per a la gestió i explotació del PAV 3 en els termes en que es va acordar per l’Ajuntament.

Informes de la intervenció sobre contractació i personal

El govern ha informat en forma de dació de compte dels informes de la intervenció general de l’Ajuntament en matèria de contractació i de personal. Al primer s’hi recullen, entre d’altres, alguns dels grans contractes pendents de licitar i adjudicar: neteja de dependències municipals, climatització, grua, assistència jurídica, publicitat, transport adaptat, centres oberts, assistència domiciliària i zones verdes. Pots veure l’informe complet aquí.

Del segon hi ha dues de les mesures pendents d’acord en la mesa de contractació – la supressió de complements retributius no ajustats a la legalitat i la implantació d’un sistema d’avaluació d’objectius–. Es treballa en la contractació d’un servei per elaborar una relació de llocs de treball i encara no s’ha concretat el complement per al personal transitori. Pots veure l’informe complet aquí.

Més de 800.000 euros en reconeixements de factures fora de contractes

Els tres grups de govern (ERC-MES, PSC i CUP-PC) i Junts per Sant Cugat han votat a favor de la proposta del govern per reconèixer factures fora de contracte fins a la seva regularització. La xifra total ascendeix a 815.438,50 euros. La neteja d’edificis, en mans de Clece, torna a ser, de nou, la partida més destacada amb més de 550.000 euros, seguida del manteniment d’edificis en mans de Veolia (60.000 euros). Pots veure totes les partides a la taula següent:

Ciutadans, que ha votat en contra (tot i que amb l’absència a la sala de la regidora Munia Fernández-Jordán, que ha anunciat que deixa el partit però encara no ha decidit si es manté com a regidora no-adscrita), ha criticat la despreocupació del govern actual per solucionar la situació i recorda que l’afer es troba en investigació a l’Audiència Nacional, en un recurs contra el govern anterior. Junts, per la seva banda, es desmarca de les crítiques i defensa el procediment tot dient que, tot i que cal regularitzar els contractes, el mecanisme és transparent, diàfan i sense perjudici per a l’Ajuntament. També han recordat les limitacions de despesa dels mandats anteriors. El govern ha criticat Ciutadans dient que no es pot posar en qüestió la feina del personal de l’Ajuntament, recordant que es fan informes de seguiment, que hi ha un pla d’acció per solucionar la situació i defensant que no hi ha descontrol als serveis ni manca de control en la despesa.

360.000 euros per a inversions en parcs i jardins

Els tres grups de govern (ERC-MES, PSC i CUP-PC) i Junts han votat a favor de la modificació pressupostària que preveu 360.701,25 euros extra en inversions en parcs i jardins, entre d’altres partides més petites. Algunes de les altres partides són 3.500 euros per a una càmera de seguretat a Can Cortés o 13.551 i 6.414 (per separat perquè provenen de diners de lliure disposició de diferents Consells de Barri) per a elements de joc infantil al carrer Benet Cortada. També hi ha 2.000 euros per a la recuperació del cultiu de la vinya, 9.800 per a elements de joc infantil a Mas Gener, 99.451 en inversions de logística i 16.500 en sistemes d’informació. Tots els fons provenen de la rebaixa d’altres partides com 10.000 euros per a la connexió dels punts negres dels carrils bici o 10.000 més per a la rehabilitació del magatzem de biomassa. Pots veure la modificació pressupostària completa aquí. Ciutadans s’ha abstingut.

Promusa recupera els terrenys conveniants amb l’IMPSOL a la Floresta

Els tres grups de govern (ERC-MES, PSC i CUP-PC) i Junts per Sant Cugat han votat a favor de la recuperació de les parcel·les de la Floresta conveniades amb l’Institut Metropolità de Promosió del Sòl (IMPSOL), el que suposa una ampliació de capital per a Promusa de 4,2 milions d’euros. L’empresa pública haurà de pagar anualment 1,1 (2021), 0,7 (2022), 1,1 (2023) i 1,4 (2024) milions d’euros per tornar a tenir la propietat dels terrenys. Cal recordar que aquest és un afer que va portar força debat el mandat anterior i que el govern tripartit va anunciar que tancaria recuperant la titularitat municipal dels terrenys. Ciutadans ha votat en contra tot criticant que Promusa no seria viable sense el suport de l’Ajuntament amb ampliacions de capital com l’aprovada en aquest Ple.

Modificació de l’ordenança fiscal de l’IBI per resoldre els expedients de bonificació per la instal·lació de plaques fotovoltaiques encallats i pròrroga de la resta d’ordenances fiscals

Només els tres grups de govern (ERC-MES, PSC i CUP-PC) han votat a favor d’una modificació de l’ordenança fiscal que canvia el redactat de l’ordenança fiscal de l’IBI per resoldre els expedients de bonificació per la instal·lació de plaques fotovoltaiques encallats. També s’incorpora una referència a la bonificació a famílies nombroses. És una aprovació inicial i, per tant, s’obre un període d’exposició pública abans de l’aprovació definitiva. Pots veure la modificació completa aquí. De facto es prorroguen les ordenances fiscals de l’any anterior a excepció d’aquestes modificacions i les que es puguin fer en plens posteriors. Ciutadans s’ha abstingut i Junts ha votat en contra argumentant que no s’han treballat les ordenances de la mà de l’oposició i dient que congelar-les suposa no afrontar l’increment de despesa previst.

S’incorporen canvis de redacció del text perquè s’adeqüi a la gestió delegada que de l’impost. Es modifica el redactat de dues bonificacions: sobre famílies nombroses per indicar que l’objecte tributari d’aplicació de la bonificació és l’habitatge on consti empadronada la unitat familiar del títol de família nombrosa i sobre la bonificació per a Instal·lacions per aprofitament energètic, simplificant i millorant la redacció i els casos objecte de bonificació per evitar interpretacions errònies. També s’incorpora la reproducció dels requisits de les bonificacions fiscals per a instal·lacions de sistemes d’energia solar de com a mínim, els últims 4 anys, per tal de donar cobertura als expedients presentats abans d’aquesta modificació, que es troben en tramitació i no resolts encara.

Aprovació definitiva del regalament d’estacionament regulat a la via pública

Els tres grups de govern (ERC-MES, PSC i CUP-PC) i Junts per Sant Cugat han votat a favor de l’aprovació definitiva del reglament del servei d’estacionament regular a la via pública, desestimant les al·legacions de l’EMD de Valldoreix i parcialment les de Ciutadans. El document defineix l’àrea blava, la comercial, la verda, la vermella i les zones de càrrega i descàrrega així com el personal, vehicles autoritzats i tarifes. Es preveuen sancions d’entre 50 i 100 euros. Pots veure el regalament complet aquí. Ciutadans, que s’ha abstingut, ha criticat que no s’accepti la seva al·legació per permetre els treballadors que venen d’altres ciutats aparcar a l’àrea verda.

Segona i darrera pròrroga del contracta de manteniment i reparació de la flota de bicicletes

Tots els grups han votat a favor de la segona pròrroga del contracte de manteniment i reparació de la flota de bicicletes de l’Ajuntament, en mans de Vaic, per un cost anual de 5.616 euros.

696.721,70 euros en cooperació al desenvolupament al 2020

El govern ha donat compte del destí del 0,7% del pressupost destinat a cooperació al desenvolupament, 696.721,7 euros al 2020, amb una execució del 94,8%. Hi ha despeses fixes, de cooperació indirecta, de cooperació directa, d’educació i d’emergències, amb accions diverses com el suport a la Fundació Vicente Ferrer, l’Assemblea de Cooperació per la Pau, la Universitat Internacional de la Pau, el Centre Delàs d’Estudis per la Pau o Oxfam Intermón, entre d’altres. Pots veure el detall de les partides al document que s’ha presentat al Ple.

Representació legal a un contenciós contra la modificació del planejament a Collserola

Els tres grups de govern (ERC-MES, PSC i CUP-PC) i Junts han votat a favor de ratificar el decret d’alcaldia pel qual l’Ajuntament designa la representació legal davant d’un recurs contenciós administratiu presentat per Àrids Catalunya SA contra l’aprovació definitiva de la modificació urbanística que acompanyava el Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge (PEPNat) de Collserola. Ciutadans s’ha abstingut

Plec de clàusules per a la compra de la Torre Negra

Tots els grups han votat a favor de l’aprovació del plec de clàusules que ha de permetre a l’Ajuntament comprar la finca de la Torre Negra, inclosa la fortificació medieval; una operació anunciada al novembre de l’any passat i que encara no havia culminat. Es preveu gastar 2,8 milions d’euros en la compra, conscient que caldrà fer una rehabilitació i sense haver definit encara l’ús que tindrà l’equipament. El govern encara no ha fet la petició de declarar-la Bé Cultural d’Interès Nacional(BCIN) i, per ara, no ho farà, segons el tinent d’alcaldia de Desenvolupament Urbà i Habitatge, Francesc Duch. Esperen tancar la compra definitivament abans d’acabar l’any.

En el mateix Ple s’ha donat compte d’una sentència que afectava l’àmbit urbanístic de la Torre Negra (no a la finca que comprarà el consistori). Una propietària havia presentat un recurs contenciós administratiu a propòsit dels límits de la seva finca i la justícia ha donat la raó al consistori.

Modificació urbanística al polígon de Can Sant Joan

Els tres grups del govern (ERC-MES, PSC i CUP-PS) i Junts per Sant Cugat han votat a favor de l’aprovació provisional d’una modificació urbanística que ha de permetre millorar els accessos de vianants a l’empresa Roche. Faltarà el vist i plau de la comissió territorial d’urbanisme de Barcelona. Ciutadans s’ha abstingut.

Execució de la sentència per l’aturada de les obres del Complex Esportiu de Mira-sol

El govern ha donat compte de l’execució de la sentència arran de l’aturada de la construcció del Complex Esportiu de Mira-sol al 2008. Es tracta d’una indemnització de 367.963,99 euros a les empreses Pai i Illa, que es van presentar com a UTE. Cal recordar que aquesta obra mai realitzada ha estat un dels indicis de corrupció que van marcar el debat polític el mandat anterior.

Aprovació definitiva del projecte bàsic i executiu de la Mirada

Els tres grups de govern (ERC-MES, PSC i CUP-PC) i Ciutadans han votat a favor de l’aprovació definitiva del projecte bàsic i executiu del nou edifici de l’escola la Mirada, aprovat inicialment al juliol davant la protesta dels col·lectius ecologistes. Aquí trobaràs les claus d’un projecte contra el qual no s’han presentat al·legacions. Segons SOS Bosc Volpelleres, ja s’ha acceptat a tràmit el recurs contenciós administratiu anunciat amb l’ADENC contra la modificació urbanística que permet el nou emplaçament. El govern diu tenir-ne constància. Junts s’ha abstingut, com ja va fer a l’aprovació inicial, no així al conveni amb la Generalitat, al qual van fer suport.

Resposta a l’allau humana a les Carpes Lemmon

Abans dels precs i preguntes, l’alcaldessa ha repassat els fets a les Carpes Lemmon el 8 d'octubre, quan hi va haver una allau humana. Diu que la pròpia discoteca va avisar a la Policia Local per actuar. Ha recordat que la discoteca agraeix la tasca de la Policia Local i dels Mossos. L'alcaldessa recorda que s'ha obert un expedient per revisar els termes de la concessió i ha anunciat que es van començar converses amb l'empresa concessionària per evitar fets similars durant els dies següents: "Aquest divendres també vam iniciar un dispositiu de Policia Local i Mossos d'Esquadra". Segons l'alcaldessa, la discoteca també va reforçar el seu personal de seguretat, restringint l'accés quan es va emplenar l'aforament. "Els Mossos han obert diligències al jutjat per si hi havia responsabilitats penals per part de l'empresa".

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article