Punts de govern al Ple de desembre: IBI, ordenança de bicicletes i compra de Torre Negra

per Jordi Pascual

Política

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Foto: Jordi Pascual (arxiu)

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Després d’haver-se ajornat una setmana i mitja, Sant Cugat ha tancat l’any polític amb un Ple ordinari celebrat aquest dijous i en què hi ha hagut 30 punts de govern, molts d’ells de seguiment del control financer a càrrec de la intervenció municipal. També hi ha hagut assumptes de pes com la modificació dels preus públics del servei de transport adaptat, el pagament de factures fora de contracte, la liquidació del CiT, la compra de la Torre Negra, l’aprovació inicial del reglament del Consell de Cultura i la definitiva del Pla Estratègic de Turisme, entre d’altres. Repassem els principals punts de govern debatuts a continuació. També pots trobar el recull de mocions i la contracrònica de la sessió.

Pere Soler assumeix les competències de Promoció Econòmica, Ocupació, Empresa i Comerç

El govern ha donat compte de l’assumpció de les competències de Promoció Econòmica, Ocupació, Empresa i Comerç per part de Pere Soler de forma temporal per la baixa de maternitat d’Elena Vila.

Gratificacions al funcionariat

ERC-MES, PSC i CUP-PC han votat a favor d’un increment total de 191.727,77 euros de les gratificacions extraordinàries a pagar al funcionariat de l’Ajuntament. Junts, Ciutadans i la regidora no adscrita han optat per l’abstenció tot criticant que suposa un increment considerable respecte d’anys anteriors.

Reglament de teletreball

Junts, ERC-MES, PSC i CUP-PC han votat a favor de l’aprovació inicial del reglament de teletreball del personal de l’Ajuntament. "La situació de la pandèmia n'ha estat un element accelerador", ha defensat l’alcaldessa, Mireia Ingla, "té en compte l'anàlisi de cada lloc de treball de forma individualitzada". L’Ajuntament posa els materials com el portàtil i la connexió. S'obre un període d'exposició pública i un període de transició mentre s'aconsegueixen tots els recursos. Ciutadans,q ue s’ha abstingut (també la regidora no adscrita) ha anunciat la presentació d’al·legacions i ha criticat la introducció del punt com a punt d’urgència.

Liquidació de dos contractes que s’haurien d’haver aprovat al Ple

Tots els grups han votat a favor de la liquidació de dos contractes d’adquisició de vehicles en modalitat d’arrendament perquè el tràmit hauria d’haver-se fet a través del Ple per la durada del contracte, que supera els quatre anys. La liquidació s’ha aprovat per decret d’alcaldia que havia de ser ratificat pel Ple. Fan referència a quatre vehicles policials. L’acció suposa que Ald Automotive SA aboni 2.905,26 euros i 4.219,35 euros pels dos contractes anul·lats.

El preu públic del transport adaptat s’ajusta a la T-Usual

Junts, ERC-MES, PSC, Ciutadans i CUP-PC han votat a favor de la modificació del preu públic de prestació del servei de transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda per al 2022. El govern proposa concretar les persones beneficiàries, que hauran de tenir un certificat de discapacitat emès pel Departament de Drets Socials o ser majors de 65 anys amb una demència certificada. A més, hauran de tenir plaça reconeguda a un servei social especialitzat de la xarxa pública i la sol·licitud de prestació s’ha de fer mitjançant l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC).

També es canvia la referència del preu, que prenia com a base la T-10 i ara serà la T-Usual, és a dir, 38,88 euros al mes per a desplaçaments dins del terme de Sant Cugat i 46,96 euros fora d’aquest. Finalment s’especifica que el preu és independent del nombre de viatges que es realitzin perquè es considera una reserva de plaça. La regidora no adscrita ha estat l’única que ha votat en contra. Pots consultar tota la modificació aquí.

Pagament de factures fora de contracte per més d’un milió d’euros

Junts, ERC-MES, PSC i CUP-PC han votat a favor de l’aprovació del pagament de factures fora de contracte per un valor superior a un milió d’euros. Aquest mes les partides més destacades són 276.881,20 euros a Clece pel servei de neteja d’equipaments i dos pagaments de 147.439,17 i 138.321,41 euros a Suara Serveis per l’assistència domiciliària. Són serveis que se segueixen prestant en pròrroga forçosa un cop ha vençut el contracte mentre no es prepara una internalització del servei o un nou concurs públic. Cal recordar que la neteja d’equipaments és un dels serveis que el govern pretén municipalitzar tot i que, per regularitzar la situació, ha preparat una licitació d’un contracte d’un any. Ciutadans i la regidora no adscrita han votat en contra tot dient que s’ha de solucionar l’acumulació de reconeixements de deute, que cada Ple superen els 800.000 euros.

Liquidació del Catalonia Innovation Triangle

Tots els grups excepte Junts, que s’hi ha oposat, han votat a favor de la la liquidació definitiva del Consorci per a la promoció i desenvolupament de l’Eix B-30, el Catalonia Innovation Triangle; un tràmit iniciat a l’octubre del 2020 amb crítiques per part de Junts, que considera que el govern tripartit no ha lluitat prou per mantenir aquest organisme de promoció econòmica intermunicipal amb Rubí i Cerdanyola, que també han apostat per la liquidació. El govern va advertir que la Sindicatura de Comptes de Catalunya els havia indicat que si el consorci no es posava al dia de les seves obligacions, és a dir, presentar els pressupostos mai realitzats dels darrers exercicis i fer el del 2020, l’Ajuntament de Sant Cugat com l’administració més gran podria veure’s limitat a l’hora de rebre fons.

Aprovació definitiva de les ordenances fiscals del 2022

Com a l’aprovació inicial, només els tres grups de govern (ERC-MES, PSC i CUP-PC) han votat a favor d’una modificació de l’ordenança fiscal que canvia el redactat de l’ordenança fiscal de l’IBI per resoldre els expedients de bonificació per la instal·lació de plaques fotovoltaiques encallats. També s’incorpora una referència a la bonificació a famílies nombroses. De facto es prorroguen la resta d’ordenances fiscals de l’any anterior a excepció d’aquestes modificacions. Junts i Ciutadans han votat en contra perquè no s’han acceptat les seves al·legacions, moltes d’elles per fer referència a altres ordenances fiscals.

En el fons l’oposició critica que no s’hagi obert un debat sobre el conjunt de les ordenances fiscals i que, normativa en mà, només hagin pogut presentar al·legacions a una modificació que té un caràcter força tècnic. Carles Brugarolas (Junts) critica que el govern hagi fet cas omís a l’esmena a la totalitat proposada pel seu partit i ha dit que el tripartit sofreix una manca de planificació. Sergio Blázquez (Ciutadans) ha lamentat especialment que no s’hagi aprovat una rebaixa de l’IBI.

A la modificació també s’incorporen canvis de redacció del text perquè s’adeqüi a la gestió delegada que de l’impost. Es modifica el redactat de dues bonificacions: sobre famílies nombroses per indicar que l’objecte tributari d’aplicació de la bonificació és l’habitatge on consti empadronada la unitat familiar del títol de família nombrosa i sobre la bonificació per a Instal·lacions per aprofitament energètic, simplificant i millorant la redacció i els casos objecte de bonificació per evitar interpretacions errònies. També s’incorpora la reproducció dels requisits de les bonificacions fiscals per a instal·lacions de sistemes d’energia solar de com a mínim, els últims 4 anys, per tal de donar cobertura als expedients presentats abans d’aquesta modificació, que es troben en tramitació i no resolts encara.

Aprovació inicial de la fase II del projecte de carril bici Sant Cugat – Rubí

Junts, ERC-MES, PSC i CUP-PC han votat a favor l’aprovació inicial del projecte d’obres de la fase II per fer el carril bici entre Sant Cugat i Rubí, entre l’hipòdrom i l’avinguda dels Països Catalans (al costat de les Carpes). Es preveu un cost d’execució de l’obra de 461.893,30 euros (amb IVA), que podran reduir-se en funció de l’oferta econòmica presentada per les empreses participants quan es faci el concurs. Per ara es tracta de l’aprovació inicial, que obre un període d’exposició pública de 30 dies en què es podran presentar al·legacions abans de l’aprovació definitiva, que serà automàtica si no es reben al·legacions.

Alhora, es declara la utilitat pública de l’actuació i es llisten els béns i drets que apareixen identificats al document administratiu. Hi consten quatre expropiacions: dues d’elles de Promotora Árboles y Plantas Vallès, una de Promotora Árboles y Plantas Vallès i una de Promociones Argañosa i Cugatland Developments. El conjunt de les expropiacions ascendeix a un cost de 125.000 euros per a l’Ajuntament. Només Ciutadans i la regidora no adscrita han votat en contra, tot posant en dubte la prioritat del govern i dient que el carril bici duplica el que hi ha a Can Mates.

Licitació del manteniment de la calefacció i climatització dels edificis públics

Tots els grups han votat a favor de l’inici de l’expedient de contractació del servei de manteniment preventiu, conductiu i correctiu de les instal·lacions de calefacció i climatització dels edificis municipals. Es preveu un cost de 3,4 milions d’euros per a tres anys, amb la possibilitat de dues pròrrogues d’un any.

Aprovació definitiva de l’ordenança de bicicletes

Tots els grups han votat a favor l’aprovació definitiva de l’Ordenança municipal per a la regulació de bicicletes i vehicles de mobilitat personal. Es van rebre 33 al·legacions: de l’Associació de Veïns del Centre-Estació, de l’Assemblea de la Bici, del grup municipal de Ciutadans i d’un ciutadà a títol individual. Se n’han acceptat 13, sis de les quals totalment i set de forma parcial.

L’ordenança havia estat pendent d’aprovació definitiva des del juliol del 2020, quan el Pleva fer l’aprovació inicial per unanimitat. El bloqueig estava marcat per l’aprovació de la regulació per a patinets i bicicletes a nivell estatal aprovada per la DGT, que obligava a ajustar l’ordenança a aquest marc regulador. Els principals canvis respecte a l’aprovació inicial és que es prohibeix la circulació de bicicletes (excepte menors de 12 anys) i vehicles de mobilitat personal per voreres on no hi hagi carril bici. Els vehicles de mobilitat personal només podran ser utilitzats per majors de 14 anys.

Es preveuen sancions d’entre 100 i 1.000 euros i no està permès que les bicicletes portin remolcs, un dels punts polèmics en l’aprovació inicial. Tot i el vot favorable, Ciutadans ha dit que és un pas important però insuficient i ha lamentat que no s’hagin acceptat les al·legacions en temes com l’obligatorietat d’un segur de responsabilitat civil i de l’ús del casc. Pots veure l’ordenança completa aquí.

Desestimat un recurs de l’empresa Empark

Tots els grups han votat a favor de desestimar un recurs de reposició presentat per l’empresa Empark Aparcamientos y Servicios en considerar que la COVID-19 no va impedir que aquesta no pogués executar el contracte, tal com al·legava l’empresa. La decisió es basa en un informe tècnic de l’àrea de gestió de qualitat urbana i mobilitat.

Desistiment d’una modificació urbanística del 2018 referent a Pla del Vinyet, Can Cortés i el carrer Pahissa

Tots els grups han votat a favor d’aturar la modificació de planejament iniciada el mandat anterior i que afectava a Pla del Vinyet, Can Cortés i una parcel·la del carrer Pahissa. Es preveia moure l’edificabilitat de Can Cortés a Pla del Vinyet per fer habitatge protegit i expropiar la finca de l’Eixample Sud per fer un parc. El tinent d’alcaldia de Cohesió Territorial i Habitatge, Francesc Duch, explica que s’ha optat per tractar les àrees de forma aïllada per evitar recursos i perquè no hi havia un acord amb els jesuïtes per la parcel·la de Pla del Vinyet. El govern manté l’expropiació d’1,3 milions d’euros de la parcel·la del carrer Pahissa, que havia generat debat al 2018 per la utilitat pública i ser propietat de la família Broggi.

Paral·lelament a aquest punt, Junts, ERC-MES, PSC i CUP-PC han votat a favor de l’inici de l’estudi per fer una modificació urbanística a Can Cortés que permeti protegir, tal com contempla el PEPNat (el Pla Especial que protegeix Collserola), la zona no desenvolupada del barri. Ciutadans i la regidora no adscrita s’han abstingut. La modificació anterior, no aprovada definitivament, preveia qualificar el sòl de verd urbà i ara, diu Duch, s’estudiarà una altra fórmula de protecció.

Al·legacions al Pla Director Urbanístic dels aparcaments d’intercanvi modal transport públic-vehicle privat

Tots els grups han votat a favor de presentar en forma d’al·legacions la informació requerida per la Comissió de Territori de Catalunya (CTC) en la tramitació del Pla Director Urbanístic dels aparcaments d’intercanvi modal transport públic-vehicle privat. El tinent d’alcaldia de Cohesió Territorial i Habitatge, Francesc Duch, explica que es tracta de la concreció dels àmbits d’estudi a Sant Cugat i que el govern està alineat amb aquest tipus d’aparcaments per fomentar el transport públic.

El Ple aprova la compra de la Torre Negra

Tots els grups excepte Ciutadans, que s’ha abstingut, han votat a favor d’aprovar l’adquisició de la Torre Negra i la seva finca per 2,8 milions d’euros, un tràmit iniciat al novembre de l’any passat. El tinent d’alcaldia de Cohesió Territorial i Habitatge, Francesc Duch, defensa l’edifici com el segon més important de la ciutat, tal com està registrat al catàleg municipal, tot i no tenir protecció a nivell nacional.El darrer pas per fer aquesta compra es va formalitzar a l’octubre, quan el Ple va aprovar el plec de clàusules per a la compra. L’aprovació del punt d’avui suposa activar el mecanisme per fer possible la compra, que el govern es compromet anunciar en una convocatòria de premsa.

Rebutjat el recurs administratiu de l’ADENC al projecte de la Mirada

Tots els grups excepte Junts, que s’ha abstingut, han votat a favor de ratificar el decret per rebutja el recurs d’Associació per la Defensa i l’Estudi de la Natura (ADENC) a l’aprovació inicial del projecte bàsic de la Mirada al juliol. El govern explica que les al·legacions s’havien presentat fora de termini tant per ser al·legacions com un recurs administratiu. Això no afecta al contenciós iniciat per les entitats ecologistes, que han demanat ampliar-lo per incorporar la tramitació del projecte ja que fins el moment havien recorregut la modificació urbanística.

Derogació de l’ordenança reguladora de la intervenció administrativa de les activitats

Tots els grups han aprovat la derogació l’ordenança reguladora de la intervenció administrativa de les activitats d’acord amb la nova llei que regula aquestes activitats. És una mesura proposada a nivell tècnic per complir la legislació vigent i validada per la secretaria municipal.

Aprovació inicial del nou reglament del Consell de Cultura

Tots els grups excepte Ciutadans i la regidora no adscrita, que s’han abstingut, han votat a favor de l’aprovació inicial d’un nou reglament per al Consell de Cultura, que incorpora la figura de coordinació com a nou càrrec i l’obligació de penjar les actes al web municipal. S’obrire un període d’exposició pública en què es podran presentar al·legacions. El document s’ha treballat en una comissió específica del Consell. Pots consultar el reglament complet aquí.

Aprovació definitiva del Pla Estratègic de Turisme 2021-25

Tots els grups excepte Junts i la regidora no adscrita, que s’han abstingut, han votat a favor de l’aprovació definitiva del Pla Estratègic de Turisme 2021-25, aprovat inicialment al juny. El pla preveu 14 línies d’actuació (Monestir, Collserola, Mercantic, cultura, empreses, enfortiment del sistema turístic, promoció, sostenibilitat, Smart Tourism Destination, unió amb Barcelona, famílies i escoles, turisme esportiu i governança participativa). Durant el període d’exposició pública s’han rebut al·legacions de Junts per Sant Cugat, havent-se estimat la creació d’un Observatori de Turisme per fer seguiment de la implementació del document.

Inversió de 74.000 euros al Fitness

Tots els grups han votat a favor d’autoritzar una inversió al Fitness per un valor de 74.234,71 euros (amb IVA) per canviar els recobriments exteriors dels vasos de les piscines i la impermeabilització dels canals desbordats.

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article