El TSJC anul·la part d'una ordenança fiscal del 2009

per Jordi Pascual

L' Agutzil

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

 Boca del cablejat telefònic. Foto: Jordi Pascual

El Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP) va publicar l'11de febrer una resolució judicial en contra de la taxa que paguen les empreses telefòniques per passar el cablejat per zones de domini públic, ja sigui sòl, subsòl o per sobre dels carrers. La sentència és del gener del 2015 i anul·la el punt de l'ordenança en què s'atribueix la categoria de “subjecte passiu” a les empreses que no són titulars de les xarxes. L'existència d'aquest punt significava que havien de pagar la taxa per fer ús de la xarxa sense ser-ne propietàries. La majoria del cablejat està en mans de Movistar i la resta d'empreses l'aprofiten mitjançant acords.

També s'anul·la la regulació de l'import ja que recull les diferents companyies i el percentatge de coeficient atribuïble en funció de la seva participació en el mercat. Malgrat l'efecte sobre l'ordenança 19, l'Ajuntament no rep cap sanció ni ha de compensar les empreses per “l'absència de temeritat o mala fe en cap de les parts i la presència de dubtes seriosos de dret en el cas present”. La sentència pren com a base 10 resolucions judicials del Tribunal Suprem del 2013 que van marcar jurisprudència pel que fa a la determinació com a subjecte passiu de les empreses de telefonia sense cablejat propi.

En l'ordenança es recollia què fer amb les empreses que empren cablejat aliè en l'article 6.2: “Quan per al gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’apartat anterior, el subjecte passiu hagi utilitzat xarxes alienes, la base imposable de la taxa està constituïda per la xifra d’ingressos bruts obtinguts anualment en el terme municipal minorada en les quantitats que hagi d’abonar al propietari de la xarxa, per l’ús de la mateixa”. Per aplicar-ho es demanava que les empreses informessin dels ingressos a la propietària.

El recurs contenciós-administratiu va ser presentat per Telefónica Móviles España SA el 2009 tot i que no es va resoldre fins al 2015 i no es va publicar en el BOP fins febrer del 2016. L'ordenança es va aprovar en la sessió plenària del 15 de desembre del 2008 i va entrar en vigor al gener següent. Al desembre del 2011 es va publicar una nova Taxa per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local per empreses explotadores de serveis de subministramentque va entrar en vigor al gener del 2012 i continua vigent a dia d'avui. El redactat és gairebé idèntic i no altera allò plantejat en la sentència.

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article