L’Ajuntament “perdona” 700 mil euros a dues empreses

per Xavier Boix

Economia

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Ajuntament de Sant Cugat. Fotografia: Trini Canals

L’Ajuntament de Sant Cugat, com altres ajuntaments del país, té externalitzat el servei de recaptació de la majoria d’impostos municipals en l’Organisme de Recaptació i Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona des del 2005. La maquinària d’aquesta administració fa més eficient des d’aleshores l’execució tributària municipal.

El passat 2 de febrer la Junta de Govern Local va aprovar un informe d’aquesta ORGT de la Diputació, signat per la Tresorera, pel qual s’informa que “no s’ha pogut recaptar una relació de crèdits i es proposa una baixa en comptabilitat de 1.662.325,44 € i que es declarin com a incobrables per l’òrgan competent”. D’entre aquests s’hi troben els de dues empreses: BAT XXI, SL i Societat Sant Cugat Resort.

Per l’any 2016 es preveuen ingressar 125 milions d’euros en diferents conceptes, dels que els impostos directes, com l’IBI o les Plusvàlues, suposaran uns 76 milions d’euros. En el darrer pressupost liquidat per l’Ajuntament, tancat tècnicament i publicat a la seva web, el del 2014, la Tinença d’Alcaldia d’Economia preveia com de “dubtós cobrament” i, per tant, ho “provisionava” per possibles insolvències, un total de 16,6 milions d’euros, amb deutes que se’n anaven fins el 2001.

Dins aquesta quantitat incobrable hi ha partides de diferents naturalesa, des de les que són inferiors a 5.000 € i que sumades ascendeixen a un total de 473 mil euros i les superiors a aquesta xifra. En el mateix informe, la tresorera de l’Ajuntament explicita que es va demanar informació a l’ORGT per saber-ne el detall de la composició de les baixes. En aquest cas hi ha tres motius per la justificació de no poder cobrar els impostos: insolvències, procediments concursals i “càrregues anteriors”. En qualsevol cas, pels tres motius la suma puja a 1,2 milions d’euros.

En el cas de les insolvències la quantitat a donar de baixa és de més de 340 mil euros. En el cas dels procediments concursals l’import és similar, 341.457 € i d’aquests, el 63% o, el que és el mateix, 215 mil euros, es concentra en un sol deutor: BAT XXI, S.L. Pel que fa a les càrregues anteriors, l’import és de 496.738 €, dels que més de 439 mil corresponen a la Societat Sant Cugat Resort i correspon a dacions en pagament de finques i la societat no té altres béns. “Càrregues anteriors” vol dir que l’adjudicatari dels bens es subroga amb les càrregues anteriors al dret anotat per l’Administració i es fa càrrec de l’import d’aquestes que es fan constar en les condicions que es fan constar de la subhasta de cada lot.

Qui són BAT XXI, S.L. i Societat Sant Cugat Resort ?

Ambdues societats representen el moment de màxima inversió immobiliària en la nostra ciutat. Només cal mirar les connexions que ambdues tenen entre les seves societats accionistes. Ara bé, d’aquí a no fer front als seus deures impositius amb l’ajuntament tant una com l’altra hi va un tros. En tot cas adjuntem un quadre amb els accionistes que es poden trobar amb una simple recerca amb dades del Registre Mercantil i l’audiència jutjarà.

Font: Infocif, la red social de empresas

Font: Infocif, la red social de empresas

Els crèdits donats de baixa afecten a un total de 2.674 registres, sent el 2014 l’any amb més rebuts donats de baixa amb 792 – 709 de l’impost de vehicles – aquest és l’impost que cada any es depura més. De l’any 2015 del mateix concepte se’n donen de baixa 535. El concepte que rep una baixa més important és el de l’Impost per l’increment del Valor del Terreny Urbà o Plusvàlua, per un total d’1.058.250 €, dels que 526 mil són del 2012 i 283 mil del 2013. Per ordre d’importància, el seguiria l’Impost per Activitats Econòmiques, amb 173 mil euros, amb els imports més importants concentrats en els anys 2013 i 2014, més de 40 mil euros i, després de l’impost de vehicles, el de sancions tributàries amb més de 100 mil euros, dels que el 2010 en concentrà 37 mil euros.

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article