‘La llei d’interins’ facilita al govern municipal acabar amb la temporalitat contractual del personal municipal

Opinió

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

El passat 12 d'abril en representació del Cercle de Podem Sant Cugat vaig fer arribar a l'alcaldessa i a tots els portaveus de grups municipals una proposta de moció que tenia com a finalitat que el Ple aprovés sol·licitar al govern d'Espanya i als grups polítics del Congrés que es resolgui el greu problema de l'alta taxa de temporalitat en les plantilles de personal de les administracions públiques.

En el nostre Ajuntament es calcula que són unes 400 persones les que treballen amb contractes temporals; això representa un 60% de la plantilla del personal municipal.

En el text de la moció, recolzat en sòlids arguments jurídics, es raonava que situats davant l’inqüestionable escenari que infringeix la normativa europea i que ha declarat abusiva el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, la solució era la legislativa, mitjançant la transformació dels contractes temporals en “indefinits no fixos” i la concessió d'una indemnització equivalent a l'abonada en cas d'acomiadament improcedent.

Ni l'alcaldessa ni cap grup polític varen fer cas a la nostra proposta ni tan sols a la nostra petició de transparència d'elaborar un informe que ens doni entre altres preguntes, la resposta sobre el nombre exacte de treballadors i treballadores municipals amb contractes temporals.

Una informació que avui, encara es desconeix, malgrat ser reclamada pels representants del personal.

Finalment, el Govern estatal es va decidir en complir amb les sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i del Tribunal Suprem i va impulsar l'aprovació de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público que va entra en vigor el passat 29 de desembre.

Aquesta solució legislativa, si bé no s'atreveix a transformar directament en fixos els contractes temporals, és positiva perquè opta per consolidar la condició de fix mitjançant un procés de selecció sense prova en el qual es valorarà els mèrits del candidat, com per exemple l'experiència professional en la plaça que s'ha de cobrir, l'antiguitat en l'Administració, la formació realitzada.

Un dels punts claus de la nova norma és que les places que haguessin estat ocupades amb caràcter temporal de manera ininterrompuda des d'abans de l'1 de gener de 2016 es convocaran, de manera excepcional, pel sistema de concurs de mèrits.

És a dir, totes les persones que formen part de la plantilla municipal, ocupant de forma temporal una plaça des d'almenys cinc anys, podran accedir a la condició de funcionari de carrera o laboral fix mitjançant aquests processos selectius que hauran de finalitzar abans del 31 de desembre de 2024.

La llei és d'aplicació tant el personal funcionari com el laboral, sempre que compleixi les condicions requerides, que formen part de la plantilla de l'Ajuntament de Sant Cugat com dels organismes i empreses municipals.

Ara, esperem del govern municipal que acabi amb la temporalitat contractual del personal municipal amb el consens dels òrgans de representació del personal i de les organitzacions sindicals i amb la màxima transparència i celeritat.

Amèrico Ologaray Orti, portaveu municipal de Podem Sant Cugat

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi