Uns pressupostos postpandèmics, optimistes i actualitzadors

Agrupació local del Partit dels Socialistes de Catalunya.

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

El pressupost és l’eina fonamental necessària per qualsevol administració, és on es marca realment el tarannà i les polítiques cap a on van dirigides. Sens dubte aquest equip de govern va donant forma a la direcció que ha de prendre la ciutat en el futur. Un pressupost és una foto d’un moment, d’un punt de partida, això vol dir el posicionament davant dels serveis que vol prestar i de la relació que vol tenir amb la ciutadania. És cert que una part molt important del pressupost són les obligacions dels serveis contractats, de personal i dels propis consums, però també és cert que la direcció que agafin aquestes obligacions marquen el tarannà de les polítiques després, i això en gran part és una decisió política.

El nou equip de govern municipal, el del canvi, va adequant el pressupost a la nova organització municipal per tal de donar respostes a les necessitats demandades per la ciutadania i d’acord amb els serveis que hauria de tenir un municipi com és Sant Cugat, una ciutat que s’acosta als 95.000 habitants, 48,2 km2, amb l’EMD de Valldoreix, els districtes i barris disgregats del nucli i milers de kms de carrers urbanitzats. Per tant la proposta del programa d’actuació municipal (PAM) per al període 2021-2023 és el full de ruta de l’acció de govern, afecta als pressupostos d’aquest exercici, dels anteriors i dels futurs. La ciutat arrossega uns serveis deficitaris pel creixement de la ciutat, però també per l’increment exponencial de la població i les necessitats d’aquesta. Ens obliga a adequar molts contractes de serveis que no s’havia tingut en compte ni s’havia planificat, amb això s’ha hagut d’activar un pla d’actuació i la seva corresponent incorporació en el pressupost, així com d’altres necessitats que s’han incrementat amb la demanda resultat de donar resposta a la COVID19 a la crisi sanitària i social provocada.

Entrant directament a explicar el pressupost, cal tenir present la situació generada per la regularització de les factures fora de contracte, i de les investigacions de la fiscalia de les suposades irregularitats malgrat es pot dir que no tenen cap impacte en l’elaboració del pressupost.

Respecte als ingressos, hi haurà un increment important provinent de l’Estat que ha superat les perspectives inicials de compensació per mitigar els efectes de la COVID en matèria de fons i mecanismes per evitar que els ajuntaments rebin les nefastes conseqüències, en aquet sentit ens hem de felicitar i agrair l’esforç que jo suposa per a l’Estat, també la Generalitat i les administracions supramunicipals que han fet el propi, però en aquest cas la majoria de fons estan subscrits a programes i projectes concrets.

En quan a la recaptació pròpia es recupera en part fons provinents l’Impost sobre l’Increment de Valor de Terrenys de naturalesa urbana (Plus Vàlues) per l’aturada per sentencia judicial en la seva tramitació i que es començaran a cobrar, també cal destacar la implantació d’un programa temporal de contractació de personal per a la tramitació de llicències urbanístiques, fet que incrementarà la seva liquidació i per tant els ingressos derivats de les demores produïdes bàsicament per manca de personal.

Certament el cobrament del IAE, impost sobre activitats econòmiques, pot patir una lleugera davallada donada la situació del teixit empresarial, malgrat la seva repercussió en la globalitat d’ingressos és menys significativa.

Aquest govern ha estat molt curós en no augmentar l’anomenada pressió fiscal, sabent que pot tensionar la situació econòmica de l’ajuntament, però també el de moltes llars i persones, i ha decidit mantenir-la congelada (com l’any passat) d’impostos, taxes i preus públics municipals. I d’aquesta manera alleugerir la càrrega econòmica sobre la ciutadania, sense incrementar cap coeficient, ni tipus de cap impost municipal, així com, tampoc s’han incrementat les taxes i preus públics.

Tota aquesta explicació traduïda en xifres, ens dona que hi ha un augment pressupostari del 2,83% del pressupost de despesa corrent que passa de 120,6 Md’€ a poc més de 124 Md’€ i això ens permet enfocar les polítiques del govern, on el centre siguin les persones i el seu benestar. A la vegada també ens permet posar al dia els serveis de la ciutat per millorar el manteniment i molts dels recursos que havien quedat obsolets pels anteriors governs per no haver previst el creixement de la ciutat i el dimensionament d’aquest. Podem dir que hi ha increments lleugers en bens i programes de manera generalitzada a tots els àmbits, destacant els àmbits com els serveis d’urbanisme, jurídics, manteniment urbà, seguretat, bon govern, i òbviament els de Drets Socials i Ciutadania.

Fruit del gir a l’hora de construir els pressupostos del 2020 i 2021, ens ha permès reajustar partides que estaven sobredimensionades o bé que no es feien servir, permetent “netejar” el pressupost cas per a cas, en partides que havien quedat “oblidades”, en aquest sentit encara hi estem treballant per adequar-ho al Pla d’Actuació Municipal i poder determinar el seguiment de les propostes.

Quan parlem d’inversions no es pot fer des d’una perspectiva anual, sinó durant el període de mandat, i la provisió d’aquestes es fa en funció de les previsions d’execució i del què s’arrossega de l’any anterior. En aquest sentit cal remarcar que hi ha hagut una tasca important per realitzar unes partides genèriques per àmbit d’actuació, que ens permet prioritzar i s’intenta evitar l’acumulació d’efectius en obres i projectes que triguen a desenvolupar-se abans de la licitació. Per tant s’està realitzat una tasca de “rescatar” fons que ni tant sols es sabia que disposaven als àmbits, i que s’han incorporat o s’incorporaran per tal de disposar-ne, de moment la xifra “recuperada” és propera als 2,5 Md’€. El total aprovisionat al llarg del mandat per a inversions i que encara no s’ha executat és de més de 50 Md’€, a més dels 22 milions previstos per l’Estat, Generalitat, Diputació de Barcelona i Àrea Metropolitana, més els 9 Md’€ de projectes provinents de la Unió Europea - estructurals o Next Generation EU-, poden ascendir a un total de més 80 Md’€. Creiem que és una bona carta de presentació i una bona perspectiva de futur.

Amb tot, aquest pressupost presentat en la fase d’aprovació inicial, ens permetrà consolidar projectes estructurals i programes temporals per donar una embranzida a l’acció i una actualització dels serveis a la ciutadania i al municipi, tant al nucli com a tots els barris. Projectes amb especial atenció a les persones i famílies vulnerables, com les primeres atencions i increment dels ajuts i dels serveis socials, seguir la implicació en la cerca de solucions a l’habitatge, l’increment del patrimoni local, les polítiques de seguretat i civisme, per una aposta decidida en la mobilitat sostenible i el canvi de la flota de vehicles municipals i autobusos, així com donar resposta a les necessitats en l’àmbit urbanístic o de promoció del teixit econòmic i al comerços, també en recuperar un òptim manteniment de la ciutat, en la promoció i substitució del verd i arbrat urbà, lligat a la lluita per la mitigació del canvi climàtic, així com seguir prestant un servei adequat en l’àmbit de l’educació, la cultura i a l’esport.

En definitiva un pressupost adequat a les necessitats de la ciutadania, per recuperar la qualitat de serveis que necessita Sant Cugat, un pressupost que no s’entén si no es mira en la globalitat del mandat, ometent la pandèmia, el mal estat de les contractacions, de la necessitat de personal, i costa d’entendre si no es veuen les dificultats de la seva construcció. Malgrat tot, un bon pressupost que amb l’ajut i el suport de l’Estat i de la resta d’administracions, i amb la salut financera de l’Ajuntament ens ajudarà i impulsarà Sant Cugat com a ciutat vallesana i metropolitana.

Pere Soler, primer secretari del PSC i tinent d'alcaldia d'Hisenda

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi