Valoració de la nova Llei de Cooperatives per Quim Sicília

Primer de tot voldria assenyalar en positiu el llarg i dens recorregut que varen dur a terme els representants del moviment cooperatiu fins arribar a l’aprovació de la Llei de cooperatives. La Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya, la qual jo represento, i les diferents federacions de cooperatives com les agràries, les de treball associat, ensenyament i habitatge, (serveis no ha tingut un paper rellevant donat lla seva reestructuració interna) han compartit llargament les seves inquietuds, reflexions i formulacions de millora en respecte al document proposta de llei de cooperatives amb les nostres cooperatives de consum, amb les diferents federacions i confederació de cooperatives i amb la direcció general d’Economia Cooperativa.

El procés ha estat portat a terme des de la identificació d’aspectes i conceptes que creiem cabdals a l’hora de defensar i preservar el model societari cooperatiu, garantint les especificitats en el possible del mateix, que l’enforteix, li dona dimensió i l’enriqueix.

Respecte aquesta Llei de Cooperatives, des de la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya hem defensat el model cooperatiu com a eina transformadora de la societat, a través de l’associació autònoma de persones unides voluntàriament per satisfer les seves necessitats i aspiracions econòmiques, socials i culturals en comú mitjançant una empresa de propietat conjunta i democràticament controlada.

I és en defensa d’aquest model cooperatiu, que no és altre que el reconegut per l’Aliança Cooperativa Internacional, que centraré escrit, tota vegada que entenc que la nova Llei recull, defensa i preserva en bona part les especificitats del model cooperatiu, tan arrelats a la nostra societat civil des d’antuvi. Per contra, la Llei afecta, en determinats aspectes, a principis definitoris del moviment cooperatiu.

El Ple del Parlament de Catalunya del dia 18 de juny de 2015 va aprovar per majoria, la nova Llei de Cooperatives amb la presència de les federacions de cooperatives de Catalunya.

Aquesta llei ha estat fonamentada en la base d’uns eixos principals: Fomentar la creació de noves cooperatives i la consolidació de les que estan en funcionament, reforçar el finançament de les cooperatives, millorar la gestió empresarial, simplificar i eliminar carregues i dimensionar el sector cooperatiu.

Trobo tres blocs si més no discutibles: els conceptes emprats, la “col·lectivitat” de les cooperatives en referència a dos o tres socis per a constituir una cooperativa; i la creació d’un patrimoni col·lectiu com a principi d’irrepartibilitat.

Respecte als conceptes emprats, si s’examina la llei es comprova la utilització de conceptes mercantils aliens a la naturalesa i a l’esperit cooperatiu.

Per altra banda, i seguint amb els conceptes emprats, la llei modifica substancialment el concepte de societat cooperativa, en el qual trobem conceptes com “activitat econòmica” i “objecte social” i els anteposa a la satisfacció de les necessitats o interessos comuns dels seus socis, que no deixa de ser la raó essencial de les cooperatives.

Respecte el concepte de col·lectivitat de les cooperatives, el projecte de llei ha modificat la conceptualització de les cooperatives com a empreses / organitzacions col·lectives -fins ara vigent-, proposant que les cooperatives puguin ser formades per únicament dos socis. Si bé aquest punt no afecta directament a les Cooperatives de Consumidors i Usuaris – la Llei preveu en aquest cas la constitució mínima amb 10 socis, entenc que, en defensa d’aquest model alternatiu a les societats de capital i de base essencialment col·lectiva, les cooperatives han de ser formades com a mínim per tres persones sòcies.

També l’actual Llei s’aparta de la regulació tradicional i permet que les Cooperatives acordin la repartibilitat dels seus fons (50%), el qual xoca frontalment amb la tradició cooperativista catalana.

Els fons obligatoris creats per les Cooperatives han de servir pel foment, l’ensenyament i l’enfortiment del moviment cooperatiu i en benefici de la col·lectivitat. En base a aquesta concepció aquests fons no poden ser objecte de repartiment entre els socis, doncs seria una característica aliena i fins i tot podríem dir contraria al moviment cooperatiu.

En definitiva, i per concloure, entenc que la Llei de Cooperatives de Catalunya modifica la concepció actual de la cooperativa però a la vegada és ben cert que incorpora aspectes que milloren el model anterior.

Un darrer aspecte, la llei flexibilitza la incorporació de modificacions en els documents socials de les cooperatives permetent modificar allò que els seus socis i sòcies creguin més oportú en favor del seu projecte cooperatiu.

Per tant, malgrat alguns aspectes assenyalats i entenent que tot és millorable i a qui estem, la llei ens ha de permetre l’oportunitat de continuar construint model, construint cooperativisme i construint cooperativa.

Quim Sicília, president de la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya

Notícies relacionades