L’Ajuntament comença a aplicar una resolució que bloquejarà l’ampliació d’habitatges en parcel·les amb volumetria disconforme

per Jordi Pascual

Política

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Foto: Jordi Pascual

Un canvi d’interpretació urbanística a resultes d’una sentència ferma a Rubí marca un nou criteri en l’atorgament de llicències als habitatges unifamiliars amb volumetria disconforme. D’ara endavant queda prohibit l’atorgament de llicències per a ampliacions d’aquests habitatges si no es regularitza la volumetria existent per ajustar-la a les alineacions del carrer. La mesura genera un debat sobre si tampoc es poden atorgar llicències per a rehabilitacions tot i que l’Ajuntament ha determinat en un informe intern que sí és possible.

Aquest nou criteri pot afectar a molts dels habitatges de barris d’habitatges unifamiliars amb construccions històriques, com ara la Floresta, reconeix el tinent d’alcaldia de Cohesió Territorial i Habitatge, Francesc Duch. Arran d’aquesta informació el consistori va preguntar a l’Àrea Metropolitana (AMB) si realment s’havien de deixar d’atorgar llicències i aquesta els ho va confirmar.

Fins el moment tenir un habitatge disconforme al planejament vigent tenia algunes limitacions però en cap cas permetia bloquejar l’atorgament de llicències. Això facilitava que alguns habitatges es construïssin parcialment per posteriorment ampliar-los en funció de les necessitats, seguint el model de les anomenades cases progressives. Amb la resolució es tendeix a afavorir l’aprofitament màxim des del moment de la construcció. La nova norma també bloqueja els traspassos de volumetria si no s’adapta l’alineació.

Davant aquest fet, els serveis jurídics i la secretaria de l’Ajuntament han elaborat una nota jurídica (data del 28 d’abril) sobre la possibilitat d’autoritzar obres d’ampliació en parcel·les amb edificacions i construccions disconformes amb els paràmetres del planejament urbanístic. Prenent la llei de procediment administratiu i la d’urbanisme, el consistori determina que sí estan permeses les obres de consolidació, rehabilitació i canvi d’ús sempre i que compleixin les condicions bàsiques del nou planejament.

Per contra, “entenent la paraula ‘consolidar’ com a donar solidesa a una edificació existent i ‘rehabilitar’ com a tornar a habilitar una edificació existent (recuperar l’estructura, utilitat i funcionalitat de l’edificació), queda clar que s’estan excloent de les obres permeses les obres ‘d’ampliació’, enteses com aquelles tendents a estendre l’edificació existentˮ, explica la resolució, que determina que no es poden fer ampliacions si aquests volums queden fora de la previsió del planejament.

Però, a més de denegar les ampliacions amb volums disconformes, segons l’informe, l’Ajuntament està obligat a desautoritzar totes les sol·licituds que pretenguin implantar una obra nova o una ampliació d’una edificació encara que aquesta no sigui disconforme en cas que a la parcel·la existeixi una altra edificació o construcció que sí sigui disconforme: “El règim de volum disconforme s’ha d’aplicar a la totalitat de la finca, parcel·la i/o edificacions i construccions encara que només una hi estigui afectaˮ.

Francesc Pla, arquitecte membre de l’estudi Leve de la Floresta, es mostra sobtat perquè una resolució judicial acabi afectant a com han de ser barris sencers ja que això és tasca de l’urbanisme. “La disconformitat, el cas excepcional, ha de valorar-se en si mateixˮ, valora, “mereix d’un estudi cas a cas; pel fet patrimonial del teixit construït, pel lloc concret on es troba, per les condicions morfològiques de la disconformitat, atenent als canvis concerts que es demanen, al perfil dels habitants...ˮ

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article